Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden

 1. Artikel 1 Eigen risico en aansprakelijkheid
  • Deelname is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
  • Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en geestelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of specialist.
  • YEF is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, resp. van of aan eigendommen van de deelnemer.
  • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen YEF dienen te worden vergoed.
 1. Artikel 2 Lidmaatschap, betaling en deelname aan de lessen.
  • De deelnemer betaalt een maandabonnement waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yoga lessen.
  • De deelnemer koopt een strippenkaart waarmee zij/hij kan deelnemen aan de yoga lessen
  • Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat YEF het verschuldigde geld van de deelnemer heeft ontvangen.
  • Een strippenkaart van YEF is strikt persoonlijk
  • De betaling van een abonnement, strippenkaart, workshops etc. kan via i Deal of contant voorafgaand aan de les, workshop etc.
  • Het geldende lesrooster staat op de website
  • YEF behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
  • De deelnemer meld zich aan via het aanmeldingsregistratie formulier op de website (contact). Daarna wordt zij/hij toegevoegd aan de app, waarop vervolgens voor een specifieke les kan worden aangemeld.
  • Voorafgaand aan elke les workshop dient de deelnemer zich te melden bij de docent van YEF
  • Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelname van de lessen binnen de betreffende termijn vindt er geen restitutie plaats van lesgeld.
 1. Artikel 3 Gemiste lessen door vakantie, ziekte of zwangerschap
  • Indien de deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig via website of app heeft afgemeld, kan de les worden ingehaald in dezelfde kalenderweek. Als de deelnemer de reservering wil annuleren dan kan dat tot 48 uur voor aanvang van de les.
  • De deelnemer kan bij langdurige ziekte in overleg met YEF zijn/haar strippenkaart opschorten.
  • In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer in deze periode toch wenst deel te nemen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 1. Artikel 4 Feestdagen, vakantie en annulering
  • Op feestdagen en tijdens schoolvakanties is YEF in principe gesloten tenzij anders vermeld. Dit wordt gecommuniceerd in de les, via de website of  app
  • YEF heeft het recht zonder opgave van redenen de les en of leslocatie te wijzigen.
 1. Artikel 5 Persoonsgegevens
  • YEF verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. YEF gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • YEF gebruikt de in artikel 5.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YEF en eventuele wijzigen in, bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YEF, kan dit schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yogaenergyfemmique@gmail.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van YEF gebruik kan worden gemaakt.
  • YEF geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 1. Artikel 6 Wijzigingen
  • YEF behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd persoonlijk, via app of website.
  • De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan in de groepsappomschrijving, de website of in de mailing.
 1. Artikel 7 Opdracht
  • YEF verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 1. Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YEF betreffende deelname aan lessen, workshops, training coaching etc. of het geven van cursussen, trainingen en anderen vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
  • Afwijkingen van deze overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door YEF.
  • Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene vooraarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van YEF behoudens hogere voorzieningen.
 1. Omgangsvormen
  • Kom op tijd: zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten voor de les aanwezig bent.
  • Geef zelf aan aan de docent wanneer je blessures of beperkingen hebt, zowel fysiek als geestelijk.
  • Informeer de docent direct wanneer je zwanger bent.
  • Neem geen waardevolle spullen mee. Schoenen, jassen en tassen zoveel mogelijk in de gang of aan de kapstok.
  • Respecteer de rust en stilte in de ruimten
  • Sta je als deelnemer ingeschreven voor een les maar ben je verhinderd, meldt je dan zo snel mogelijk maar in elk geval 6 uur voorafgaand aan de les af via website of app, Wij laten een maximaal aantal deelnemers toe in de les afhankelijk van de locatie. Iemand anders kan dan in jouw plaats de les volgen.
  • Geen telefoons mee in de les, of uit.
  • Draag zo min mogelijk parfum om anderen niet tot last te zijn
  • Niet eten in de ruimten, water in een flesje mag wel. Drink voor en na de les voldoende
  • Draag kleding waarin je je prettig voelt en makkelijk beweegt.

Yoga Energy Femmique                                                                                                                                                                 YEF